Nu har forskare på ScanOats och CropTailor i Lund kartlagt och karakteriserat havrens hela genuppsättning. Det har redan nu resulterat i havre som är mer hälsosamt och kan odlas på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Genanalyser stärker också bevisen för att havre är säker i glutenfri kost. Resultaten publiceras nu i den mycket välrenommerade tidskriften Nature.

Det omfattande arbetet har tagit många år eftersom genomet är komplicerat att kartlägga. Havre har över 80 000 gener som måste sorteras rätt att jämföra med människans ungefär 20 000 gener.

–Det har varit svårt att placera ut generna rätt i varje kromosom. Men nu har vi en slags ritning för havregenomet som kan öppna många dörrar för att utveckla havre och öka förståelsen för dess nyttiga egenskaper, säger Nick Sirijovski, huvudförfattare till artikeln i Nature.

Det är tack vare professor Olof Olssons ihärdiga och visionära arbete med havre – i CropTailor och i ScanOats – som projektet förverkligats.

-Jag är mycket stolt att vi nu kommit i mål och jag vill poängtera att detta arbete inte kunnat genomföras utan mina fantastiska medarbetare, säger Olof Olsson. Den avslutande delen av arbetet har genomförts vid ScanOats, ett industriellt forskningscenter mellan Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber vid Lunds universitet som arbetar med forskning kring havre i samarbete med flera universitet och institutioner runt om i världen. ScanOats finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och de ingående parterna.

Dessförinnan hade CropTailor AB fått finansiering från Lantmännens Forskningsstiftelse för projektet och tagit fram den första råsekvensen för genomet, som bestod av 17 miljarder små DNA-fragment.

– Vår ambition med ScanOats är att ta en världsledande roll i utvecklingen av produkter och applikationer baserade på havre. Centret utgör en länk mellan avancerad grundforskning och industriella tillämpningar. Detta dubbla synsätt gynnar svensk industri, samhälle och lantbruk i form av förbättrad hälsa, en mer hållbar miljö, ökad export och nya jobb, säger Professor Leif Bülow, Direktör för ScanOats.

– Detta arbete är resultatet av forskning i världsklass och arbetet lägger en solid grund för alla forskare och förädlare för att utveckla havrevarianter med högre avkastning, bättre klimattålighet, förbättrade näringsmässiga egenskaper och ökad hållbarhet, säger Mats Larsson, styrelseordförande i ScanOats.

Den globala efterfrågan på havre och av havre framställda produkter ökar kraftigt på grund av att konsumenterna i allt högre grad äter mer växtbaserat och även som en följd av de många hälsofördelar som havre har.

 

Fotnot: Nick Sirijovski utförde forskningen medan han arbetade som forskare på CropTailor AB och ScanOats. Förutom Nick Sirijovski har Sofia Marmon (forskare) Nikos Tsardakis Renhuldt (doktorand) och Johan Bentzer (bioinformatiker) på ScanOats arbetat med projektet. På CropTailor har Andreas Hansson (forskare) och Lars Sjögren (forskare) arbetat med projektet.

Bakom publikationen står 29 forskare från 20 institutioner i fem länder
med ett omfattande samarbete mellan ScanOats huvudforskare och Helmholtz Center Munich i Tyskland. I forskningsartikeln presenteras ett väl karakteriserat referensgenom av odlad hexaploid havre (Avena sativa) och två vilda Avena-genom som representerar stamarter som naturligt hybridiserades för miljontals år sedan för att så småningom ge upphov till dagens havre.

Fakta: Havre (Avena sativa)

Havre är det sjunde största sädesslaget i världen och odlas över hela världen, även om havren är störst i Europa och Nordamerika. Havre var inte känd som odlad växt av de gamla kulturfolken, de första odlingarna har upptäckts i Medelhavsområdet för cirka 2 000 år sen. Först på 1700-talet blev det allmänt odlat i Norden och har använts flitigt som foder. På senare år har havrens nyttiga egenskaper upptäckts alltmer och intresset för havreprodukter har stadigt ökat. Jämfört med andra spannmålsväxter kräver havreodling färre behandlingar med insekticider, svampmedel eller gödningsmedel. Havre äts som fullkorn och är en hälsosam källa till antioxidanter, fleromättade fettsyror, proteiner och kostfibrer. Havre är i sig själv glutenfri, men kan kontamineras av andra sädesslag vid skörd, transport eller malning. Endast havre som hanteras så att den inte kommer i kontakt med andra sädesslag får anges vara glutenfri.

 

Fakta: ScanOats

ScanOats är ett industriellt forskningscenter mellan Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber, Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och RISE. Verksamheten startade 2017 då Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som beviljat anslag på 75 miljoner kronor och sedan efter utvärdering ytterligare 25 miljoner kronor. Det övergripande målet är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle samt hälsosammare livsmedel. Verksamheten inom ScanOats är uppdelad i fem områden: genomik, utveckling av nya sorter, odling, efterbehandling samt hälsoeffekter. Projektet har anslag minst fram till slutet av 2024.